POLSKA MISJA KATOLICKA

BIELEFELD-PADERBORN

Historia misji

Początki duszpasterstwa polskojęzycznego


Ks. prob. kan. Stanisław Dunikowski opisuje w liście do Kurii Biskupiej dla Polaków w Niemczech (Frankfurt /M) z dnia 21 kwietnia 1955 r., iż w obozie znajduje się ok. 700 Polaków, 140 dzieci uczy się w polskiej szkole, a 30-cioro dzieci przygotowuje się do I Komunii św. Przy parafii działają przeróżne stowarzyszenia i organizacje takie jak: Krucjata Eucharystyczna, 5 Kół Różańcowych, Kółko Ministrantów, Harcerstwo, Gromada Zuchowa. W niedzielę, jak pisze ks. Dunikowski, o godz. 9.00 odprawiana jest Msza św. z kazaniem, a do spowiedzi św. przed Pierwszym Piątkiem Miesiąca przystępuje ok. 100 osób.

Z materiałów archiwalnych wynika, że w tym czasie w Bielefeld była również grupa Polaków, którzy regularnie korzystali z posługi kapłanów przyjeżdżających z Augustdorf. Z relacji ks. Dunikowskiego dowiadujemy się o niedzielnej Mszy św. z kazaniem odprawianej w sali przedszkola, oraz o piątkowych lekcjach religii dla dzieci ze szkoły liczącej 60 uczniów.

W roku 1957 zamknięto obóz w Augustdorf i ks. kan. dr Michał Dobrzański, ówczesny duszpasterz wspólnoty parafialnej, przeprowadził się do Bielefeld i od czerwca 1957 roku Msze św. dla Polaków były odprawiane w nowokonsekrowanym kościele Św. Bonifacego w dzielnicy Stieghorst. W tym czasie wspólnota Polaków w Bielefeld liczyła ponad 300 osób.


Utworzenie Polskiej Misji Katolickiej w Bielefeld-Paderborn

1 czerwca 1980 roku Arc. Dr Johannes Joachim Degenhardt oficjalnie erygował nową parafię dla wiernych posługujących się językiem polskim „cum cura animarum” - Polską Misję Katolicką w Bielefeld i ustanowił ks. kan. Dr Michała Dobrzańskiego pierwszym proboszczem Misji.

Ks. Dobrzański zjednywał sobie życzliwość parafian gorliwą pracą i sercem szeroko otwartym na potrzeby bliźnich. Pracował ofiarnie przez przeszło 30 lat, a 1. sierpnia 1987 roku przeszedł na zasłużoną emeryturę. Zmarł 25 maja 1992 roku w Bielefeld.

Jego następcą został mianowany ks. prał. mgr Jerzy Gisztarowicz, kapłan z Archidiecezji Białostockiej, wieloletni duszpasterz akademicki. 19 lat pracy ks. Prałata z białostockimi studentami zaowocowały na ziemi niemieckiej wspaniałymi duszpasterskimi pomysłami, które przyczyniły się do rozkwitu parafii.

Ks. Gisztarowicz był wielkim czcicielem Matki Najświętszej i już po kilku miesiącach sprowadził z Częstochowy wierną kopię obrazu MB Częstochowskiej, którą poświęcono w Niedzielę Palmową 27 marca 1988 roku. Od tego czasu na początku każdej Mszy św. i nabożeństwa obraz wnoszony jest uroczyście do świątyni. Z czasem kościół Św. Bonifacego w Bielefeld napełniał się wiernymi, którzy przyjeżdżali z różnych stron Polski i szukali opieki duszpasterskiej.

Taką opiekę znaleźli również Polacy mieszkający w Paderborn i okolicach. 25 grudnia 1988 roku w kościele p.w. Św. Elżbiety w Paderborn, dzięki życzliwości proboszcza parafii, ks. kan. Norberta Manii, została odprawiona pierwsza Msza św. z udziałem licznej grupy wiernych.

Również z inicjatywy ks. prał. Gisztarowicza, w 1991 roku powstała w Misji Szkoła Języka i Kultury Polskiej przy PMK Bielefeld, a w roku 1994 „Centrum Kształcenia Polskiego Języka, Kultury i Tradycji przy PMK w Bielefeld”. Wielka ofiarność i gorliwa posługa kapłańska ks. Prałata doprowadziły do prawdziwego rozkwitu życia religijnego wśród Polonii w Bielefeld i Paderborn. Z roku na rok parafia się rozrastała, a pracy przybywało.


Najnowsza historia

Ks. Gisztarowicz poprosił w 1994 roku o nieformalną pomoc, ks. dr Krzysztofa Romanowskiego, swojego przyszłego, jak się później okazało następcę, skierowanego z Archidiecezji Białostockiej na studia doktoranckie do Paderborn. Stan zdrowia ks. Gisztarowicza pogorszył się i w związku z tym, z dniem 1. sierpna 2001 roku przeszedł na emeryturę. Pozostał jednak w Bielefeld i nadal służył swoim wiernym jako „subsidiar”, pomagając w pracy nowemu proboszczowi. Niestety, tylko 3 miesiące. 30 października 2001 roku Pan powołał go do siebie.

Ks. prał. Jerzy Gisztarowicz swoją kapłańską postawą i bezgranicznym zaangażowaniem wyznaczył nowe drogi i otworzył nowe perspektywy rozwoju duszpasterstwa wśród Polaków w Bielefeld i Paderborn. Nowy proboszcz, Ks. Krzysztof Romanowski, znający już od lat realia pracy w parafii, podjął się kontynuacji dzieła znakomitego poprzednika.