POLSKA MISJA KATOLICKA

BIELEFELD-PADERBORN

Historia Szkoły

Na powstanie i rozwój naszej szkoły złożyła się praca i pomysły wielu ludzi. Trudno dziś wymieniać szczególnie zasłużonych. Wszystkim, którzy mają w tym jakąkolwiek zasługę, serdecznie dziękujemy!

Tych, którzy tworzyli, pracowali i uczyli w tej szkole łączyło jedno – troska o utrzymanie polskości, języka, kultury, tradycji. Z chęci pielęgnowania swoich korzeni zrodził się pomysł zorganizowania lekcji języka polskiego dla dzieci i młodzieży tutejszej Polonii, zgromadzonej przy Polskiej Misji Katolickiej. Nauka rozpoczęła się wraz z początkiem roku szkolnego 1991 –1992. W grupie osób, którzy zakładali szkołę, znaleźli się pierwsi nauczyciele oraz rodzice, na czele z ówczesnym ks. proboszczem.

Na spotkaniu założycielskim szkoły obecni byli:

  • Ks. prał. mgr Jerzy Gisztarowicz
  • Mgr Andrzej Chmielecki
  • Mgr Maria Chmielecki
  • Mgr Maria Gomułka
  • Mgr Grzegorz Gomułka
  • Inż. Elżbieta Jabłońska
  • Mgr Maria Stamirska
  • Mgr Magdalena Urbanowicz

O tym, że pomysł się udał, a inicjatywa okazała trafną, świadczy dziś fakt, że szkoła przetrwała i już wkrótce obchodzić będzie swoje 20 urodziny. Świadczą o tym, uwiecznione na zdjęciach, ważne momenty i wspomnienia.

Na rozwój placówki duży wpływ miała Polska Macierz Szkolna. W latach 1992 – 2007 organizacja ta sprawowała pieczę nad szkołą, pomagając jej nie tylko finansowo, ale również wzbogacając pomysłami i inicjatywami.

Szkołę wspiera, integrując parafialne szkolnictwo polonijne, Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech T.z. Od roku 2001 opiekę duchową sprawuje w szkole aktualny proboszcz PMK ks. dr Krzysztof Romanowski.