POLSKA MISJA KATOLICKA

BIELEFELD-PADERBORN

Szkoła Języka i Kultury Polskiej przy PMK Bielefeld

W tej szkole łączy nas jedno – troska o utrzymanie polskości, języka, kultury, tradycji.

Specifika i Charakter

Charakter

Szkoła ma charakter uzupełniający. Zajęcia odbywają się w każdą niedzielę w godz. 9.30 – 11.15.

Grupy wiekowe

Lekcje prowadzone są w kilku (4-6), co roku weryfikowanych grupach wiekowych.

Zapisy

Kandydaci do nauki, uczniowie z polskich, jak również mieszanych rodzin, przyjmowani są na początku każdego roku szkolnego.

Swiadectwo

Uczeń otrzymuje świadectwo dokumentujące rok nauki na podstawie co najmniej 70 procentowej obecności oraz uzyskanych wyników.

Klasyfikacja

Klasyfikacja ucznia do wyższej grupy odbywa się na zebraniu Rady Pedagogicznej. Kryterium promocji są indywidualne wyniki i zaangażowanie ucznia.

Legitymacja

Uczniowie mają możliwość otrzymania polskiej legitymacji szkolnej wydawanej na początku każdego roku szkolnego przez Konsulat Generalny RP w Kolonii.

Konkursy

Dodatkową formą pogłębiania znajomości języka polskiego, stwarza możliwość udziału w różnorodnych konkurskach, przedstawieniach teatralnych oraz montażach słowno – muzycznych.

Imprezy

Szkoła poza zajęciami lekcyjnymi proponuje uczniom i rodzicom atrakcje w formie okolicznościowych imprez.

Rada Rodziców

Pracę Grona Nauczycielskiego wspiera Rada Rodziców, która ma za zadanie organizować życie szkoły „po lekcjach“.

Składka

Rodzice opłacają symboliczną, roczną składkę na potrzeby szkoły i uczniów.

Gdzie nas znajdziesz?

W salkach przy kościele St. Bonifatius w Bielefeld

Dojazd

Grono Pedagogiczne

Katarzyna Kielemoniuk

Mgr nauczania początkowego, absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie studiowała na Wydziale Humanistycznym. W szkole troszczy się o dzieci na poziomie klas 1-3 polskiej szkoły podstawowej. Pracuje najdłużej, bo od 1994 roku. Prowadzi II grupę oraz kieruje Gronem Pedagogicznym.

Jolanta Stankiewicz-Bebenek

Mgr filologii polskiej. Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Słupsku. Na Uniwersytecie Łódzkim ukończyła Podyplomowe Studium Wiedzy o Teatrze, Filmie i Telewizji. Z entuzjazmem dołączyła do grona nauczycielskiego w lutym 2008 roku. Prowadzi grupę III, w której naukę pobierają uczniowie w wieku od 12-15 lat.

Ks. dr Krzysztof Romanowski

Dyrektor szkoły; obecny zawsze, jeśli tylko pozwalają na to obowiązki proboszcza PMK Bielefed-Paderborn. Wspiera, motywuje, troszczy się o polonijne szkolnictwo od roku 2001.

Mirella Gonka

Nauczycielka wychowania przedszkolnego. Jest absolwentką Studium Nauczycielskiego w Raciborzu. Pracuje w szkole od 2000 roku. Prowadzi I grupę, w której najmłodsi uczniowie, dzieci w wieku od 5 do 8 lat, nie tylko poznają polskie litery, ale ucząc się, doskonale się przy tym bawią.

Agata Kotowska

Mgr filologii polskiej. Swoje wykształcenie zdobyła na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Łącząc kwalifikacje polonistki z życiową pasją w szkole pracuje ofiarnie od roku 1995. Jest nauczycielką najstarszej grupy.

Rada Rodziców

Rada Rodziców w szkole jest wybierana na każdy rok szkolny, na specjalnym zebraniu rodziców. W ten sposób reprezentuje ona to gremium na forum szkoły. Członkowie Rady Rodziców w szczególny sposób angażują się w życie szkoły. Ich zadaniem jest animowanie zajęć pozalekcyjnych, wspieranie pracy nauczycieli oraz integrowanie całej społeczności szkoły.

W skład Rady Rodziców przy Szkole Języka i Kultury Polskiej przy PMK w Bielefeld na rok szkolny 2019/2020 wchodzą: Mariusz Fąferko, Janusz Foremny, Dawid Kielak, Radosław Kuziak, Andrzej Sokołowski, Magdalena Wachal, Elżbieta Wisiorek, Anna Zuber.

Dziękujemy wszystkim rodzicom za okazane nam zaufanie. Zachęcamy do współpracy z nami oraz do pomocy w działaniach na rzecz szkoły. Czekamy na propozycje odnośnie organizowania imprez i świąt w naszej szkole. Wszelkie pomysły, uwagi i pytania prosimy kierować pod adresem e-mail (kontakt) oraz bezpośrednio do nas, w każdą niedzielę, w czasie trwania lekcji.

Historia Szkoły

Na powstanie i rozwój naszej szkoły złożyła się praca i pomysły wielu ludzi. Trudno dziś wymieniać szczególnie zasłużonych. Wszystkim, którzy mają w tym jakąkolwiek zasługę, serdecznie dziękujemy!

Tych, którzy tworzyli, pracowali i uczyli w tej szkole łączyło jedno – troska o utrzymanie polskości, języka, kultury, tradycji. Z chęci pielęgnowania swoich korzeni zrodził się pomysł zorganizowania lekcji języka polskiego dla dzieci i młodzieży tutejszej Polonii, zgromadzonej przy Polskiej Misji Katolickiej. Nauka rozpoczęła się wraz z początkiem roku szkolnego 1991 –1992. W grupie osób, którzy zakładali szkołę, znaleźli się pierwsi nauczyciele oraz rodzice, na czele z ówczesnym ks. proboszczem.

O tym, że pomysł się udał, a inicjatywa okazała trafną, świadczy dziś fakt, że szkoła przetrwała i już wkrótce obchodzić będzie swoje 20 urodziny. Świadczą o tym, uwiecznione na zdjęciach, ważne momenty i wspomnienia.

Na rozwój placówki duży wpływ miała Polska Macierz Szkolna. W latach 1992 – 2007 organizacja ta sprawowała pieczę nad szkołą, pomagając jej nie tylko finansowo, ale również wzbogacając pomysłami i inicjatywami.

Szkołę wspiera, integrując parafialne szkolnictwo polonijne, Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech T.z. Od roku 2001 opiekę duchową sprawuje w szkole aktualny proboszcz PMK ks. dr Krzysztof Romanowski.

Na spotkaniu założycielskim szkoły obecni byli:

  • Ks. prał. mgr Jerzy Gisztarowicz
  • Mgr Andrzej Chmielecki
  • Mgr Maria Chmielecki
  • Mgr Maria Gomułka
  • Mgr Grzegorz Gomułka
  • Inż. Elżbieta Jabłońska
  • Mgr Maria Stamirska
  • Mgr Magdalena Urbanowicz