POLSKA MISJA KATOLICKA

BIELEFELD-PADERBORN

Ks. kan. dr Krzysztof Romanowski

Ks. kan. dr Krzysztof Romanowski

Ks. kan. dr Krzysztof Romanowski, urodził się 16.02.1965 roku w Międzylesiu. Szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące ukończył w Białymstoku. W roku 1984 rozpoczął studia w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku, które zakończył obroną pracy magisterskiej na ówczesnej Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Święcenia kapłańskie otrzymał dnia 21.06.1990 roku w Białymstoku. Po święceniach został skierowany do pracy w parafii Trójcy Świętej w Supraślu, a po trzech latach do parafii katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP w Białymstoku.

W roku 1995 rozpoczął studia specjalistyczne w Paderborn. W tym czasie, na prośbę ówczesnego proboszcza Polskiej Misji Katolickiej w Bielefeld, ks. prał. Jerzego Gisztarowicza dojeżdżał do Bielefeld i pomagał w duszpasterstwie misyjnym. Dnia 1.08.2001 roku otrzymał nominację na proboszcza Polskiej Misji Katolickiej w Bielefeld. W roku 2003 został członkiem Zarządu Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech T.z. Z dniem 7.10.2005 roku, ks. abp Wojciech Ziemba, Metropolita Białostocki, nadał ks. Romanowskiemu godność kanonika honorowego Kolegiackiej Kapituły Krypniańskiej. W tymże również roku uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Główny temat jego zainteresowań naukowych stanowiły pojęcia narodu i państwa. W rozprawie doktorskiej poruszył te zagadnienia nawiązując do myśli społecznej patrona swojej ostatniej uczelni.